Medezeggenschapsraad

Iedere basisschool heeft een medezeggenschapsraad (MR). De MR op onze school bestaat uit 6 mensen; ouders en personeel zijn evenredig vertegenwoordigd en worden gekozen voor drie jaar. De medezeggenschapsraad overlegt met en adviseert aan de directie over “beleidszaken”. Een goed functionerende MR heeft een wezenlijke invloed op het onderwijsbeleid en verhoogt daarmee de kwaliteit van de school. De MR vergadert ongeveer zes keer per jaar. U kunt zaken aan de MR meegeven via het volgende email adres:

mr@veronicaschool.nl

Er zijn bepaalde onderwerpen waarbij de directie verplicht advies of instemming aan de MR moet vragen. Deze onderwerpen zijn vastgelegd in de WMS – de wet op de medezeggenschap. De MR bepaalt of maakt zelf nooit beleid, dit wordt gedaan door de school of het bestuur. Zaken die bijvoorbeeld besproken worden in de MR zijn de begroting, schoolreglementen, de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage, het schoolplan en de schoolgids.

Notulen

Notulen MR juni 2022

Notulen MR maart 2022

Notulen MR april 2021

Notulen MR januari 2021

Notulen MR september 2020